Legea nr. 7 din 1996 a cadastrului si publicitatii imobiliare

Legea nr. 7 din 1996 a cadastrului si publicitatii imobiliare

Lege nr. 7/1996

din 13/03/1996

Versiune actualizata la data de 20/11/2004

Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare

___________

Text actualizat pana la data de 20.11.2004 avandu-se in vedere urmatoarele acte:

- O.U.G. nr. 70/2001

- Legea nr. 78/2002

- O.U.G. nr. 41/2004

- Legea nr. 499/2004.

- A se vedea si O.U.G. nr. 291/2000 care prin art. 10, pct. 2 induce modificari in prezentul act in

ceea ce priveste organizarea Oficiului National de Cadastru, Geodezie si Cartografie.

- Potrivit art. VIII din O.U.G. nr. 41/2004, in cuprinsul actelor normative in vigoare, ori de cate ori

se fac trimiteri la dispozitii abrogate sau modificate in temeiul prezentei ordonante de urgenta,

trimiterea se va considera a fi facuta, cand este cazul, la dispozitiile corespunzatoare care le

inlocuiesc, cu exceptia sintagmei "cadastru de specialitate", care se redefineste ca "sistem

informational specific domeniului de activitate".

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Titlul I

Regimul general al cadastrului si publicitatii imobiliare

__________

Denumirea Titlului I a fost modificata prin art. I pct. 1 din O.U.G. nr. 41/2004.

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

Art. 1. - (1) Cadastrul general este sistemul unitar si obligatoriu de evidenta tehnica, economica

si juridica prin care se realizeaza identificarea, inregistrarea, reprezentarea pe harti si planuri

cadastrale a tuturor terenurilor, precum si a celorlalte bunuri imobile de pe intreg teritoriul tarii,

indiferent de destinatia lor si de proprietar.

(2) Entitatile de baza ale acestui sistem sunt parcela, constructia si proprietarul.

(3) Prin imobil, in sensul prezentei legi, se intelege parcela de teren, cu sau fara constructii.

Art. 2. - (1) Cadastrul general se organizeaza la nivelul fiecarei unitati administrativ-teritoriale:

comuna, oras, municipiu, judet si la nivelul intregii tari.

(2) Prin sistemul de cadastru general se realizeaza:

a) identificarea, inregistrarea si descrierea, in documentele cadastrale, a terenurilor si a celorlalte

bunuri imobile prin natura lor, masurarea si reprezentarea acestora pe harti si planuri cadastrale,

precum si stocarea datelor pe suporturi informatice;

b) asamblarea si integrarea datelor furnizate de cadastrele de specialitate;

c) identificarea si inregistrarea tuturor proprietarilor si a altor detinatori legali de terenuri si de

alte bunuri imobile, in vederea asigurarii publicitatii si opozabilitatii drepturilor acestora fata de terti;

d) furnizarea datelor necesare sistemului de impozite si taxe pentru stabilirea corecta a obligatiilor

fiscale ale contribuabililor.

Art. 3. - (1) Se infiinteaza Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara, denumita in

continuare Agentia Nationala, ca institutie publica cu personalitate juridica, unica autoritate in

domeniu, aflata in subordinea Ministerului Administratiei si Internelor, prin reorganizarea Oficiului

National de Cadastru, Geodezie si Cartografie si preluarea activitatii privind publicitatea imobiliara de

la Ministerul Justitiei.

(2) La nivelul fiecarui judet si in municipiul Bucuresti se infiinteaza oficiile de cadastru si

publicitate imobiliara ca unitati cu personalitate juridica in subordinea Agentiei Nationale, prin

reorganizarea actualelor oficii judetene de cadastru, geodezie si cartografie si al municipiului

Bucuresti si a birourilor de carte funciara de pe langa judecatorii. In circumscriptia fiecarei

judecatorii se infiinteaza cate un birou de carte funciara, ca unitate subordonata Oficiului de

Cadastru si Publicitate Imobiliara, care va prelua activitatea actualelor birouri de carte funciara ale

judecatoriilor.

(3) Se infiinteaza Centrul National de Geodezie, C artografie, Fotogrammetrie si Teledetectie ca

unitate cu personalitate juridica in subordinea Agentiei Nationale, prin reorganizarea Institutului de

Cadastru, Geodezie, Fotogrammetrie si Cartografie.

(4) Agentia Nationala este condusa de un consiliu de administratie format din 9 membri, incluzand

reprezentanti din sectorul public si privat, numiti exclusiv pe criterii de competenta profesionala,

dintre care unul este directorul general al Agentiei Nationale si presedinte al consiliului de

administratie.

(5) Membrii consiliului de administratie si directorul general sunt numiti si revocati din functie de

ministrul administratiei si internelor.

(6) Organizarea, functionarea, atributiile si competentele consiliului de administratie si ale

directorului general se vor stabili prin regulamentul de organizare si functionare a Agentiei

Nationale, care se aproba prin ordin al ministrului administratiei si internelor.

(7) Directorul general indeplineste atributiile si responsabilitatile ordonatorului de credite si

reprezinta Agentia Nationala pe plan intern si international.

__________

Articolul a fost modificat prin art. I pct. 2 din O.U.G. nr. 41/2004, astfel cum a fost modificat prin

Legea de aprobare nr. 499/2004.

Art. 4. - Abrogat.

__________

Articolul a fost abrogat prin art. I pct. 3 din O.U.G. nr. 41/2004.

CAPITOLUL II

Organizarea activitatii de cadastru

Art. 5. - Oficiul National de Cadastru, Geodezie si Cartografie are urmatoarele atributii principale:

a) coordoneaza si controleaza executarea lucrarilor de cadastru si asigura inscrierea imobilelor in

registrul de publicitate imobiliara la nivelul intregii tari;

a1) coordoneaza, controleaza si executa, dupa caz, lucrari de cartografie, topografie, geodezie,

fotogrammetrie si teledetectie la nivelul intregii tari;

b) elaboreaza norme, promoveaza tehnici, procedee si metodologii de specialitate conform

progreselor stiintifice si tehnice in domeniul cadastrului;

c) autorizeaza persoanele fizice si juridice care pot executa lucrari tehnice de cadastru;

d) organizeaza fondul national de geodezie si cartografie, precum si banca de date a sistemului

unitar de cadastru;

e) asigura, in conditiile legii, in colaborare cu Ministerul Apararii Nationale, executarea,

completarea, modernizarea si mentinerea in stare de utilizare a retelei geodezice nationale;

f) avizeaza continutul topografic al hartilor, planurilor, atlaselor, ghidurilor si al altor documente

cartografice necesare uzului public;

g) pune la dispozitia autoritatilor publice si a altor institutii interesate, in conditiile legii, situatii

statistice de sinteza privind terenurile si constructiile;

h) indeplineste sarcinile ce rezulta din angajamentele internationale in domeniul sau de activitate.

i) Abrogata;

j) organizeaza, coordoneaza si executa masuratorile pentru punerea in posesie a titularilor

prevazuti de Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile

ulterioare, si de Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor

agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale

Legii nr. 169/1997.

k) avizeaza expertizele efectuate de catre expertii judiciari in specialitatea topografie, geodezie si

cadastru cu privire la corectitudinea datelor topografice utilizate, inainte de depunerea acestora la

instantele de judecata. Avizele mentionate mai sus vor fi date de catre specialisti in domeniu ai

oficiului de cadastru si publicitate imobiliara;

l) asigura inscrierea drepturilor reale ce se constituie, se transmit, se modifica sau se sting, la

cererea notarului public sau a titularului dreptului ori a celorla lte persoane interesate;

m) asigura inscrierea cailor de atac impotriva inregistrarilor de carte funciara;

n) asigura inscrierea altor raporturi juridice, drepturi personale, interdictii, incapacitati si lit igii

judiciare in legatura cu bunul imobil;

o) indeplineste si alte atributii ce au legatura cu activitatea specifica.

___________

- Literele i) si j) au fost introduse prin art. I, pct. 3 din O.U.G. nr. 70/2001.

- Litera a) a fost modificata prin art. I pct. 4 din O.U.G. nr. 41/2004.

- Litera i) a fost abrogata prin art. I pct. 5 din O.U.G. nr. 41/2004.

- Literele a1 si k)-o) au fost introduse prin art. I pct. 6 din O.U.G. nr. 41/2004, astfel cum a fost

modificat prin Legea de aprobare nr. 499/2004.

Art. 6. - (1) Atributiile si raspunderile oficiilor de cadastru si publicitate imobiliara, precum si ale

Centrului National de Geodezie, Cartografie, Fotogrammetrie si Teledetectie se stabilesc prin

regulamentele de organizare si functionare ale acestora, aprobate prin ordin al directorului general

al Agentiei Nationale.

(2) Receptia lucrarilor tehnice de cadastru, executate de persoanele fizice si juridice autorizate in

conditiile art. 5 lit. c), se realizeaza de catre oficiile judetene de cadastru, geodezie si cartografie.

(3) In cadrul oficiilor judetene de cadastru, geodezie si cartografie se organizeaza si functioneaza

baza de date a cadastrului.

__________

Alineatul (1) a fost modificat prin art. I pct. 7 din O.U.G. nr. 41/2004.

Art. 7. - Ministerul Apararii Nationale, Ministerul de Interne si Serviciul Roman de Informatii

executa, cu mijloace proprii, lucrari de cadastru, geodezice, gravimetrice, topografice,

fotogrammetrice si cartografice necesare apararii tarii si pastrarii ordinii publice, precum si altor

nevoi proprii, conform normelor tehnice ale Oficiului National de Cadastru, Geodezie si Cartografie.

Art. 8. - Datele geodezice si cartografice interesand apararea tarii si ordinea publica se pastreaza,

dupa caz, de catre Ministerul Apararii Nationale, Ministerul de Interne si Serviciul Roman de

Informatii.

Art. 9. - (1) Finantarea cheltuielilor curente si de capital ale Agentiei Nationale si ale unitatilor

subordonate se asigura integral din venituri proprii.

(2) Veniturile proprii se constituie din:

a) incasari din servicii prestate;

b) tarife stabilite conform actelor normative;

c) inchirieri de spatii si aparatura;

d) donatii si sponsorizari primite potrivit legii;

e) dobanzi aferente disponibilitatilor din conturi si din depozite;

f) alte venituri.

(3) Tarifele si incasarile prevazute la alin. 2 lit. a) si b) nu sunt purtatoare de T.V.A., fiind incluse

in cazul operatiunilor de publicitate imobiliara in taxa notariala de timbru. Aceste tarife nu pot depasi

30% din valoarea taxei notariale de timbru.

(4) Taxele de publicitate imobiliara pot fi incasate de notarii publici in numele Agentiei Nationale si

pe chitantierele puse la dispozitie de catre aceasta pe baza unei negocieri intre Agentia Nationala de

Cadastru si Publicitate Imobiliara si Uniunea Nationala a Notarilor Publici si care va face obiectul

protocolului de colaborare.

(5) Tarifele se stabilesc, se modifica si se actualizeaza prin ordin al ministrului administratiei si

internelor, la propunerea Consiliului de administratie al Agentiei Nationale.

(6) Veniturile incasate se vireaza in contul Agentiei Nationale deschis la Trezoreria Statului.

(7) Agentia Nationala poate colabora cu persoane fizice si juridice romane sau straine de

specialitate, in conditiile legii, pentru realizarea unor obiective de interes comun, corespunzatoare

domeniului sau de activitate.

(8) Agentia Nationala poate contracta credite bancare in conditiile prevazute de lege.

(9) Agentia Nationala intocmeste anual bugetul de venituri si cheltuieli, in conformitate cu

prevederile legale in vigoare.

(10) Excedentele anuale se reporteaza in anul bugetar urmator.

(11) Ministerul Administratiei si Internelor, prin Agentia Nationala, isi va asuma intreaga

responsabilitate in implementarea Proiectului cadastrului si publicitatii imobiliare, finantat prin

imprumut de la Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare (BIRD), si a celorlalte

acorduri internationale ce implica imprumuturi nerambursabile sau garantii de la stat, asumate

anterior de Oficiul National de Cadastru, Geodezie si Cartografie, inclusiv pentru partea preluata de

la Ministerul Justitiei.

(12) Agentia Nationala va face toate demersurile necesare amendarii acordurilor de imprumut

internationale pentru a se realiza inlocuirea Oficiului National de Cadastru, Geodezie si Cartografie si

a Ministerului Justitiei cu Agentia Nationala.

__________

Articolul a fost modificat prin art. I pct. 8 din O.U.G. nr. 41/2004, astfel cum a fost modificat prin

Legea de aprobare nr. 499/2004.

CAPITOLUL III

Realizarea, intretinerea si avizarea lucrarilor de cadastru

Art. 10. - (1) Functia tehnica a cadastrului general se realizeaza prin determinarea, pe baza de

masuratori, a pozitiei configuratiei si marimii suprafetelor terenurilor pe destinatii, categorii de

folosinta si pe proprietari, precum si ale constructiilor.

(2) In cadrul functiei economice a cadastrului general se evidentiaza destinatia, categoriile de

folosinta a parcelelor, precum si elementele necesare stabilirii valorii economice a bunurilor imobile.

(3) Functia juridica a cadastrului general se realizeaza prin identificarea proprietarului pe baza

actului de proprietate si prin publicitatea imobiliara.

Art. 11. - (1) La nivelul unitatilor administrativ-teritoriale - comuna, oras si municipiu - lucrarile

tehnice de cadastru constau in:

a) stabilirea, potrivit legii, si marcarea pe teren, prin borne, a hotarelor unitatii administrativ-

teritoriale respective; b) marcarea pe teren, prin borne, a limitei intravilanului localitat ilor, potrivit

legii;

c) identificarea bunurilor imobile pe baza actelor de proprietate sau, in lipsa acestora, pe baza

posesiei exercitate sub nume de proprietar; masurarea tuturor parcelelor de teren din cuprinsul

fiecarei unitati administrativ-teritoriale, specificandu-se destinatia, categoria de folosinta si

proprietarul sau, dupa caz, posesorul acestora. Pentru terenurile ocupate de constructii, curti,

precum si pentru terenurile cu alte destinatii, situate in intravilan sau in extravilan, se vor specifica,

pe baza datelor furnizate de cadastrele de specialitate, categoriile de folosinta a terenurilor,

incadrarea acestora pe zone in cadrul localitatii, respectiv pe clase de calitate;

d) inregistrarea litigiilor de hotare, in cazul neintelegerilor intre proprietarii si/sau posesorii

invecinati;

e) masuratori pentru realizarea si actualizarea planurilor cadastrale.

(2) Delimitarea si marcarea hotarelor administrative ale comunelor, oraselor si municipiilor,

precum si limitele intravilanelor localitatilor se vor face, potrivit legii, de catre comisia stabilita in

acest scop prin ordinul prefectului. Din comisie vor face parte primarul, secretarul consiliului local,

delegatul oficiului judetean de cadastru, geodezie si cartografie si, dupa caz, delegatul directiei

generale amenajarea teritoriului si urbanism.

Art. 12. - (1) Documentele tehnice principale ale cadastrului general, care se vor intocmi la

nivelul comunelor, oraselor si municipiilor, sunt:

a) registrul cadastral al parcelelor;

b) indexul alfabetic al proprietarilor si domiciliul acestora;

c) registrul cadastral al proprietarilor;

d) registrul corpurilor de proprietate;

e) fisa centralizatoare, partida cadastrala pe proprietari si pe categorii de folosinta;

f) planul cadastral.

(2) Detinatorii de bunuri imobile sunt obligati sa permita accesul specialistilor pentru executarea

lucrarilor de cadastru, sa admita, in conditiile legii, amplasa rea, pe sol sau pe constructii, a semnelor

si semnalelor geodezice si sa asigure zonele de protectie a acestora.

(3) Baza de date poate fi redactata si arhivata si sub forma de inregistrari, pe suporturi accesibile

echipamentelor de prelucrare automata a datelor, cu efect juridic echivalent.

(4) Primarii localitatilor au obligatia sa asigure delegatilor cadastrali birouri, spatii de cazare

contra cost, sprijin in angajarea sezoniera a personalului auxiliar pentru efectuarea masuratorilor pe

teren si sa instiinteze, prin afisare sau prin alte mijloace de publicitate, pe proprietarii de bunuri

imobile sa permita accesul specialistilor pentru executarea lucrarilor de cadastru sau, dupa caz, sa

se prezinte personal sau prin mandatari pentru a da lamuriri privitoare la identificarea si marcarea

limitelor proprietatilor. Daca proprietarii sau mandatarii acestora nu se prezinta, marcarea si

identificarea limitelor se pot face si in lipsa acestora.

(5) Dupa finalizarea lucrarilor de teren, pentru fiecare unitate administrativ-teritoriala, datele

obtinute se prelucreaza, se inregistreaza in documentele tehnice ale cadastrului si se introduc in

baza de date cadastrale. Datele definitorii ale fiecarei parcele se aduc la cunostinta proprietarilor.

(6) Contestatiile cu privire la exactitatea datelor comunicate pot fi prezentate de proprietari in

scris, in termen de 60 de zile de la comunicare, oficiului judetean de cadastru, geodezie si

cartografie. Cei nemultumiti de modul de solutionare a contestatiilor de catre oficiul judetean de

cadastru, geodezie si cartografie pot face plangere la instanta judecatoreasca competenta, conform

legii.

Art. 13. - (1) Planul cadastral contine reprezentarea grafica a datelor din registrele cadastrale,

referitoare la terenurile si constructiile din cadrul unitatilor administrativ-teritoriale - comune, orase

si municipii - si se pastreaza la oficiul judetean de cadastru, geodezie si cartografie.

(2) Registrele si planurile cadastrale vor sta la baza completarii sau, dupa caz, a intocmirii

evidentei privind publicitatea imobiliara. O copie a acestora se pastreaza la biroul de carte funciara.

(3) Planurile si registrele cadastrale se tin la zi, in concordanta cu situatia de pe teren, in baza

cererilor si comunicarilor facute potrivit legii, precum si prin intretinerea lucrarilor de cadastru, cu o

periodicitate de cel mult 6 ani, cand se va parcurge in mod obligatoriu intregul teritoriu administrativ

si se va confrunta continutul planurilor si al registrelor cadastrale cu situatia reala din teren si se vor

inregistra toate elementele modificatoare.

(4) Studiile pedologice necesare elaborarii partii economice a cadastrului de specia litate se

actualizeaza cu o periodicitate de 10 ani, iar cele agrochimice cu o periodicitate de 4 ani. Pe

parcelele de teren unde s-au executat lucrari de imbunatatiri funciare sau au avut loc procese de

degradare ori de poluare a solului, actualizarea se poate face ori de cate ori este cazul.

(5) Actualizarea cadastrelor de specia litate prevazute in prezenta lege se face conform specificului

fiecarui domeniu in parte.

Art. 14. - (1) In cadrul functiei economice a cadastrului general se evidentiaza valoarea

economica a bunurilor imobile, potrivit legii.

(2) Oficiul Na tional de Cadastru, Geodezie si Cartografie si oficiile judetene din subordinea sa,

precum si titularii cadastrelor de specialitate au obligatia de a furniza organelor Ministerului

Finantelor evidentele necesare impunerii contribuabililor.

Art. 15. - Completarea, modernizarea si mentinerea in stare de utilizare a retelei geodezice

nationale necesare intocmirii si tinerii la zi a planurilor cadastrale si hartilor topografice se realizeaza

de catre unitati specializate, sub coordonarea Oficiului National de Cadastru, Geodezie si Cartografie.

Art. 16. - In lucrarile de cadastru general terenurile se impart din punct de vedere al destinatiei si

al categoriei de folosinta, conform prevederilor legale.

Art. 17. - Oficiul judetean de cadastru, geodezie si cartografie este imputernicit sa execute

lucrarile de geodezie si topografie, de cadastru si cartografie, direct sau prin persoane fizice ori

juridice autorizate.