Legea nr. 499 din 2004 privind aprobarea OUG nr. 41 din 2004 pentru modificarea si completarea legii nr. 7

Legea nr. 499 din 2004 privind aprobarea OUG nr. 41 din 2004 pentru modificarea si completarea legii nr. 7

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Articol unic

Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 41 din 27 mai 2004 pentru modificarea si

completarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, publicata in Monitorul Oficial al

Romaniei, Partea I, nr. 509 din 7 iunie 2004, cu urmatoarele modificari:

1.La articolul I punctul 2, alineatul 2 al articolului 3 va avea urmatorul cuprins:

"La nivelul fiecarui judet si in municipiul Bucuresti se infiinteaza oficiile de cadastru si publicitate

imobiliara ca unitati cu personalitate juridica in subordinea Agentiei Nationale, prin reorganizarea

actualelor oficii judetene de cadastru, geodezie si cartografie si al municipiului Bucuresti si a

birourilor de carte funciara de pe langa judecatorii. In circumscriptia fiecarei judecatorii se infiinteaza

cate un birou de carte funciara, ca unitate subordonata Oficiului de Cadastru si Publicitate

Imobiliara, care va prelua activitatea actualelor birouri de carte funciara ale judecatoriilor."

2.La articolul I punctul 6, litera k) a articolului 5 va avea urmatorul cuprins:

"k) avizeaza expertizele efectuate de catre expertii judiciari in specia litatea topografie, geodezie si

cadastru cu privire la corectitudinea datelor topografice utilizate, inainte de depunerea acestora la

instantele de judecata. Avizele mentionate mai sus vor fi date de catre specialisti in domeniu ai

oficiului de cadastru si publicitate imobiliara;"

3.La articolul I punctul 8, articolul 9 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 9

Finantarea cheltuielilor curente si de capital ale Agentiei Nationale si ale unitatilor subordonate se

asigura integral din venituri proprii.

Veniturile proprii se constituie din:

a) incasari din servicii prestate;

b) tarife stabilite conform actelor normative;

c) inchirieri de spatii si aparatura;

d) donatii si sponsorizari primite potrivit legii;

e) dobanzi aferente disponibilitatilor din conturi si din depozite;

f) alte venituri.

Tarifele si incasarile prevazute la alin. 2 lit. a) si b) nu sunt purtatoare de T.V.A., fiind incluse in

cazul operatiunilor de publicitate imobiliara in taxa notariala de timbru. Aceste tarife nu pot depasi

30% din valoarea taxei notariale de timbru.

Taxele de publicitate imobiliara pot fi incasate de notarii publici in numele Agentiei Nationale si pe

chitantierele puse la dispozitie de catre aceasta pe baza unei negocieri intre Agentia Nationala de

Cadastru si Publicitate Imobiliara si Uniunea Nationala a Notarilor Publici si care va face obiectul

protocolului de colaborare.

Tarifele se stabilesc, se modifica si se actualizeaza prin ordin al ministrului administratiei si

internelor, la propunerea Consiliului de administratie al Agentiei Nationale.

Veniturile incasate se vireaza in contul Agentiei Nationale deschis la Trezoreria Statului.

Agentia Nationala poate colabora cu persoane fizice si juridice romane sau straine de specialitate, in

conditiile legii, pentru realizarea unor obiective de interes comun, corespunzatoare domeniului sau

de activitate.

Agentia Nationala poate contracta credite bancare in conditiile prevazute de lege.

Agentia Nationala intocmeste anual bugetul de venituri si cheltuieli, in conformitate cu prevederile

legale in vigoare.

Excedentele anuale se reporteaza in anul bugetar urmator.

Ministerul Administratiei si Internelor, prin Agentia Nationala, isi va asuma intreaga responsabilitate

in implementarea Proiectului cadastrului si publicitatii imobiliare, finantat prin imprumut de la Banca

Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare (BIRD), si a celorlalte acorduri internationale ce

implica imprumuturi nerambursabile sau garantii de la stat, asumate anterior de Oficiul National de

Cadastru, Geodezie si Cartografie, inclusiv pentru partea preluata de la Ministerul Justitiei.

Agentia Nationala va face toate demersurile necesare amendarii acordurilor de imprumut

internationale pentru a se realiza inlocuirea Oficiului National de Cadastru, Geodezie si Cartografie si

a Ministerului Justitiei cu Agentia Nationala."

4.La articolul I punctul 10, alineatele 1 si 1 ale articolului 20 vor avea urmatorul cuprins:

"Ocuparea postului de registrator se va face in urma sustinerii unui concurs organizat de catre

Agentia Nationala. Candidatii trebuie sa fie licentiati ai unei facultati de drept acreditate si sa aiba o

vechime de cel putin 5 ani in activitatea juridica.

 

Prin exceptie de la prevederile alin. 1 , pana la data organizarii concursului, registratorii pot fi numiti

din cadrul angajatilor birourilor de carte funciara care nu indeplinesc conditiile de studii, dar au cel

putin 5 ani de experienta in domeniul publicitatii imobiliare."

5.La articolul I punctul 12, partea introductiva si litera a) ale alineatului 1 al articolului 50 vor avea

urmatorul cuprins:

"Art. 50

In cazul in care registratorul admite cererea, dispune inscrierea prin incheiere, daca inscrisul

indeplineste urmatoarele conditii:

a) este incheiat in forma autentica sau emana de la o autoritate publica;"

6.La articolul I punctul 13, alineatul 2 al articolului 52 va avea urmatorul cuprins:

"Incheierea de inscriere sau de respingere poate fi atacata cu plangere, in termen de 15 zile de la

comunicare, la instanta competenta din circumscriptia in care se afla imobilul. Plangerea impotriva

incheierii de inscriere se depune la oficiul de cadastru si publicitate imobiliara si se inscrie in cartea

funciara. Oficiul de cadastru si publicitate imobiliara este obligat sa inainteze plangerea, insotita de

dosarul incheierii si copia cartii funciare, la instanta competenta."

7.La articolul I punctul 14, alineatul 1 al articolului 56 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 56

Notarul public care a intocmit actul prin care se constituie, se modifica, se transmite sau se stinge

un drept real imobiliar este obligat sa ceara din oficiu inscrierea in cartea funciara, in ziua intocmirii

lui sau cel mai tarziu a doua zi, la biroul de carte funciara in a carui raza de activitate se afla

imobilul. Despre exercitarea acestei obligatii se va face mentiune expresa in cuprinsul actului sau,

dupa caz, al certificatului de mostenitor. Mentiunea se va face in cazul in care pentru bunurile din

masa succesorala s-a deschis carte funciara sau exista documentatie cadastrala. La autentificarea

actelor prin care se constituie, se modifica sau se stinge un drept real imobiliar, notarul public va

solicita un extras de carte funciara sau, dupa caz, certificat de sarcini. Pe perioada valabilitatii

extrasului de carte funciara, registratorul nu va efectua nici un fel de inscriere in cartea funciara, cu

exceptia aceleia pentru care a fost eliberat extrasul."

1

8.Dupa articolul IV se introduce articolul IV cu urmatorul cuprins:

"Art. IV1

In indeplinirea obligatiilor legale referitoare la publicitatea imobiliara, masurile care se au in vedere

se stabilesc prin protocolul incheiat de Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara si

Uniunea Nationala a Notarilor Publici din Romania."

Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art.

76 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata.

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VACAROIU

Publicat in Monitorul Oficial cu numarul 1069 din data de 17 noiembrie 2004