HOTARARE nr. 1210 din 29 iulie 2004 privind organizarea si functionarea Agentiei

HOTARARE nr. 1210 din 29 iulie 2004 privind organizarea si functionarea Agentiei

Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara

In temeiul art. 108 din Constitutie, republicata, si al art. III din Ordonanta de urgenta a Guvernului

nr. 41/2004 pentru modificarea si completarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr.

7/1996,

Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

Art. 1

(1)Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara, denumita in continuare Agentia

Nationala, se organizeaza ca institutie publica, cu personalitate juridica, unica autoritate in domeniu

aflata in subordinea Ministerului Administratiei si Internelor, prin reorganizarea Oficiului National de

Cadastru, Geodezie si Cartografie si preluarea activitatii privind publicitatea imobiliara de la

Ministerul Justitiei.

(2)Agentia Nationala are sediul in municipiul Bucuresti.

Art. 2

Pentru realizarea obiectivelor din domeniile sale de activitate Agentia Nationala, ca unica autoritate

in domeniu, indeplineste urmatoarele functii:

a)de strategie, prin care se elaboreaza strategia in conformitate cu politica Guvernului si cu

tendintele in plan international;

b)de reglementare a activitatii, prin care se asigura, in conformitate cu strategia adoptata,

realizarea cadrului juridic si elaborarea reglementarilor specifice;

c)de reprezentare, prin care se asigura, in numele statului sau al Guvernului Romaniei,

reprezentarea pe plan intern si international;

d)de autoritate de stat, prin care se dispun si se asigura supravegherea si controlul aplicarii si

respectarii reglementarilor in vigoare;

e)de indrumare, sprijin si control. In aplicarea corecta a prevederilor legale in domeniul cadastrului

si publicitatii imobiliare;

f)de administrare a patrimoniului propriu si a unitatilor subordonate.

Art. 3

(1)In exercitarea functiilor prevazute la art. 2, Agentia Nationala are urmatoarele atributii

principale:

a)coordoneaza si controleaza executarea lucrarilor de cadastru si asigura inscrierea imobilelor in

registrul de publicitate imobiliara la nivelul intregii tari;

b)coordoneaza si controleaza, dupa caz, lucrari de cartografie, topografie, geodezie, fotogrammetrie

si teledetectie, la nivelul intregii tari, si executa prin Centrul National de Geodezie, Cartografie,

Fotogrammetrie si Teledetectie aceste lucrari, conform planului de activitati aprobat anual;

c)elaboreaza norme, promoveaza tehnici, standarde, procedee si metodologii de specialitate in

domeniul sau de activitate;

d)autorizeaza persoanele fizice si juridice care pot executa lucrari tehnice de specialitate;

e)organizeaza fondul national de geodezie si cartografie, precum si banca de date a sistemului

unitar de cadastru;

f)asigura, in conditiile legii, in colaborare cu Ministerul Apararii Nationale, executarea, completarea,

modernizarea si mentinerea in stare de utilizare a retelei geodezice nationale;

g)avizeaza continutul topografic al hartilor, planurilor, atlaselor, ghidurilor si al altor documente

cartografice necesare uzului public;

h)avizeaza tehnic, prin oficiile de cadastru si publicitate imobiliara, inainte de depunerea lor in

instanta de judecata, expertizele topocadastrale intocmite de expertii judiciari, in baza unui

regulament elaborat in comun de Agentia Nationala si de Ministerul Justitiei;

i)asigura inscrierea drepturilor reale ce se constituie, se transmit, se modifica sau se sting, la

cererea notarului public sau a titularului dreptului ori a altor persoane interesate;

j)asigura inscrierea altor raporturi juridice, drepturi personale, interdictii, incapacitati si litigii

judiciare in legatura cu imobilul;

k)asigura inscrierea cailor de atac impotriva inregistrarilor de carte funciara;

l)asigura inscrierea radierii drepturilor reale, la cererea titularului dreptului sau a celorlalte persoane

interesate;

m)pune la dispozitie autoritatilor administratiei publice centrale si locale si a altor institutii

interesate, la cerere, in conditiile art. 71 din Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996,

cu modificarile si completarile ulterioare, situatii statistice si de sinteza privind informatii cuprinse in

cadastru si publicitatea imobiliara;

n)indeplineste sarcinile ce rezulta din angajamentele internationale in domeniul sau de activitate;

 

 

o)organizeaza, coordoneaza si executa masuratorile pentru punerea in posesie a titularilor prevazuti

de Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si de

Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor

forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr.

169/1997, cu modificarile si completarile ulterioare;

p)furnizeaza persoanelor fizice si juridice, contra cost, servicii si informatii conform tarifelor

stabilite;

q)asigura standardizarea in domeniul sau de activitate si corelarea cu standardele europene si

internationale;

r)avizeaza documentatiile de scoatere din circuitul agricol a terenurilor;

s)realizeaza si intretine sistemul de identificare a parcelelor agricole ca subsistem al Sistemului

Integrat de Administrare si Control, in colaborare cu Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii

Rurale.

(2)Agentia Nationala indeplineste si alte atributii ce au legatura cu activitatea specifica.

Art. 4

In exercitarea atributiilor ce ii revin, Agentia Nationala colaboreaza cu autoritatile administratiei

publice centrale si locale, cu alte institutii publice si cu alte persoane juridice de drept public sau

privat, romane ori straine.

Art. 5

Organele de conducere ale Agentiei Nationale sunt:

a)consiliul de administratie;

b)directorul general, care este presedintele consiliului de administratie.

Art. 6

(1)Consiliul de administratie este format din 9 membri, din sectorul public si privat, reprezentanti ai

domeniului de activitate cu care Agentia Nationala are raporturi de colaborare in realizarea

atributiilor prevazute la art. 3.

(2)Membrii consiliului de administratie sunt numiti pentru o perioada de 5 ani, exclusiv pe criterii de

competenta profesionala , prin ordin al ministrului administratiei si internelor.

(3)Consiliul de administratie isi numeste un secretar care nu este membru al acestuia.

(4)Consiliul de administratie se intruneste lunar si/sau ori de cate ori este convocat de catre

presedinte.

(5)Hotararile se adopta cu majoritatea voturilor celor prezenti.

(6)Consiliul de administratie isi desfasoara activitatea cu participarea a cel putin doua treimi din

numarul membrilor sai, in conformitate cu prevederile prezentei hotarari si cu cele ale

Regulamentului de organizare si functionare al Agentiei Nationale.

(7)Consiliul de administratie al Agentiei Nationale are urmatoarele atributii principale:

a)analizeaza si aproba, in corelare cu obiectivele strategiei nationale in domeniul cadastrului si

publicitatii imobiliare, programele de activitate pe termen scurt, mediu si lung pentru care finantarea

este asigurata din sursele proprii ale Agentiei Nationale;

b)analizeaza si hotaraste colaborarea sau cooperarea Agentiei Nationale cu persoane fizice si

juridice, romane ori straine, de specialitate, pentru realizarea unor obiective de interes comun

corespunzatoare domeniului sau de activitate;

c)aproba contractarea de credite interne si externe, potrivit reglementarilor in vigoare;

d)analizeaza si aproba anual bugetul de venituri si cheltuieli, in conformitate cu normele

metodologice elaborate de Ministerul Finantelor Publice;

e)raspunde de administrarea legala si eficienta a intregului patrimoniu;

f)aproba propunerile de tarife pentru serviciile prestate in conditiile legii;

g)aproba obiectivele de investitii ce urmeaza a fi realizate de catre Agentia Nationala sau de

unitatile subordonate;

h)stabileste prerogativele directorului general in vederea negocierii contractului colectiv de munca.

(8)Membrii consiliului de administratie vor primi o indemnizatie de sedinta, care se plateste din

bugetul Agentiei Nationale. Cuantumul indemnizatiei de sedinta se aproba prin ordin al ministrului

administratiei si internelor, la propunerea consiliului de administratie, si va fi de pana la 20% din

salariul de baza al directorului general.

(9)Revocarea unui membru al consiliului de administratie se face de catre ministrul administratiei si

internelor, la propunerea consiliului de administratie, a presedintelui acestuia sau a institutiei pe

care o reprezinta respectivul membru.

(10)Procedura de numire/revocare a membrilor consiliului de administratie si a presedintelui

acestuia se stabileste prin Regulamentul de organizare si functionare al Agentiei Nationale.