Birouri Cadastru Drobeta Turnu Severin

PFA Modilca Aurel Iulian - Expert Topograf

Birouri Cadastru Drobeta Turnu Severin reprezinta pagina unde puteti gasi informatii utile despre Birouri Cadastru Drobeta Turnu Severin: PFA Modilca Aurel Iulian - Expert Topograf.

 

Echipa noastră vă urează bine aţi venit!

 

Sperăm că informaţiile oferite de noi vă vor ajuta şi că veţi apela cu încredere la serviciile noastre. 

Când sunt necesare cadastrul şi întabularea? Pentru efectuarea unei tranzacţii sau constituirea unei ipoteci, bunul imobil trebuie înregistrat în Cartea Funciară.

Cum se realizează cadastrul şi întabularea ?

Etapa 1 – Identificarea proprietăţii şi analizarea actelor referitoare la imobilul pentru care urmează întocmirea dosarului cadastral, stabilirea limitelor imobilului.

Etapa 2 – Obţinerea informaţiilor necesare de către persoana autorizată de la Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliară, efectuarea măsurătorilor în teren.

Etapa 3 – Prelucrarea datelor la birou şi întocmirea planurilor şi a dosarului cadastral.

Etapa 4 – Depunerea dosarului de către persoana autorizată la Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliară, înregistrarea acestuia în registrul general de intrari şi comunicarea numărului de dosar, beneficiarului.

Etapa 5 – Soluţionarea dosarului de către organele abilitate prin atribuirea unui numar cadastral şi deschiderea unei cărti funciare, ridicarea documentaţiei de către persoana autorizată şi predarea acesteia beneficiarului.

Stareaevoluţia şi termenul de soluţionare a dosarului cadastral poate fi urmarită pe site-ul Agenţiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară www.ancpi.ro la secţiunea Urmărire cerere R.G.I.

_______________________________________________________________________________________________

Ce este cadastrul, ce este întabularea?

Cadastrul realizează identificarea, măsurarea, descrierea şi înregistrarea imobilelor (apartamente, terenuri, case) în documentele cadastrale şi reprezentarea acestora pe hărţi şi planuri cadastrale.

Cartea funciară cuprinde descrierea imobilelor şi înscrierile referitoare la drepturile reale imobiliare, la drepturile personale, la actele, faptele sau la raporturile juridice care au legatură cu imobilele. Pe scurt, înscrierea in Cartea Funciară (întabularea) unui imobil, are aceeaşi funcţie ca şi cartea de identitate pentru o persoană.

În prezent, cadastrul şi întabularea nu se pot face separat. Documentaţiile cadastrale se înscriu automat în Cartea Funciară, cu excepţia imobilelor situate în zona de deal şi de munte (zone foste necooperativizate), pentru care întabularea imobilelor se face pe flux întrerupt, adică în primul rând se întocmeşte o documentaţie de atribuire număr cadastral pe baza căreia se întocmeşte la un birou notarial actul necesar, iar ulterior actul este depus de către notarul public la OCPI pentru întabulare.

Când avem nevoie de cadastru şi întabulare?

Cadastrul şi întabularea sunt necesare pentru actele notariale, atunci când vrem să înstrăinăm imobilul (vânzare-cumpărare, donaţie, schimb, etc), în momentul în care se doreşte ipotecarea imobilului (atunci când vrem să facem un credit ipotecar şi să garantăm cu imobilul), cât şi pentru situaţia în care se doreşte o garanţie sigură asupra dreptului de proprietate a imobilului.

Costurile necesare întocmirii cadastrului şi întabulării sunt împărţite în două: onorariul perceput de firma care întocmeşte documentaţia cadastrală şi taxa percepută de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliară.

Paşii necesari efectuării cadastrului şi a întabulării. Ce faceţi Dvs, ce facem noi?

Dvs. vă ocupaţi de obţinerea actelor necesare pentru cadastru şi întabulare, care pot fi obţinute numai de către proprietar sau împuterniciţii notariali ai acestuia (nu pot fi obţinute de către firma de cadastru), iar noi ne ocupăm de restul:

- în momentul în care aveţi toate actele necesare pentru cadastru şi întabulare, se stabileşte telefonic o întalnire fie la biroul nostru, fie de regulă direct la imobilul Dvs, unde se fac măsuratori, se completează cererile tip pentru cadastru şi întabulare (precum şi un Contract în care se menţionează onorariul, avansul achitat, taxele achitate, actele puse la dispoziţie). Percepem avans jumatate din onorariu + taxa OCPI, chitanţa pentru taxa OCPI urmând a fi predată ulterior proprietarului;

- întocmim o documentaţie care va conţine o parte tehnică (schiţe, planuri, calcule, memoriu tehnic, etc) şi o parte juridică (actele de proprietate, Certificatul fiscal, Declaraţii notariale, etc);

- după achitarea integrală a onorariului, depunem documentaţia la Oficiul de Cadastru, imobilul primeşte număr cadastral (în urma unei verificări tehnice efectuate de un inspector cadastru de specialitate) şi apoi documentaţia este trimisă la Biroul de Carte Funciară, unde imobilul este înscris în Cartea Funciară (în urma unei verificări juridice efectuate de un registrator de Carte Funciară). După întabularea în Cartea Funciară, dosarul este trimis inapoi la Oficiul de Cadastru;

- ridicăm documentaţia cadastrală avizată, de la Oficiul de Cadastru şi o predăm proprietarului la sediul biroului nostru.

Actele de proprietate în copii legalizate, care au stat la baza dosarului cadastral, nu se restituie proprietarului, ele se arhivează la Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, constituind dovada întabulării.

Pot apărea costuri suplimentare atunci când facem cadastru şi întabulare?

Da, în următoarele situaţii:

- atunci când deţinem imobilul în baza unui Certificat de moştenire sau a unei Sentinţe civile emise după data de 16.04.2009, pe lângă cei 120 RON (taxa în regim normal), Oficiul de Cadastru percepe o taxă suplimentară de 0,15 % din valoarea apartamentului (regim normal) sau 600 RON + 0,75% (urgenţă);

- atunci când în fostele Registre de Transcripţiuni şi inscriptiuni avem înscrisă o sarcină (ipotecă, sultă, uzufruct viager, etc) asupra imobilului, Oficiul de Cadastru percepe o taxă suplimentară de 60 RON (regim normal) sau 300 RON (urgenţă) pentru radierea ipotecii;

- atunci când imobilul este deţinut în baza Legii 112 / 1995 şi când pentru întreg imobilul nu există ridicare topografică pentru teren şi/sau nu există Carte Funciară Colectivă deschisă.

Este posibil ca Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară să respingă cererea de întabulare?

Da, în următoarele situaţii:

- dacă din diverse motive proprietarul nu a ştiut că există deja cadastru pentru proprietatea sa şi se depune cerere de atribuire numar cadastral si întabulare în Cartea Funciară;

- dacă registratorul constată că actele depuse în justificarea cererii de înscriere în cartea funciară, nu întrunesc condiţiile de formă cerute de lege pentru validitatea acestora, cererea se respinge printr-o încheiere motivată (pe scurt: acte greşite, incomplete sau care nu fac dovada proprietăţii imobilului);

- în cazul terenurilor cu sau fără construcţii, dacă există suprapuneri sau nealipiri cu vecinii în baza de date a Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliară.

După remedierea deficienţelor documentaţia se poate redepune.

Termenul de avizare cadastru se poate prelungi?

Da, în următoarele situaţii:

- în urma unei note de completare din partea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, după completarea respectivă, termenul de soluţionare a dosarului cadastral se va decala / recalcula;

- fară un motiv anume, Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliară poate întârzia soluţionarea dosarelor cadastrale. Garantăm termenul de execuţie pentru măsurători şi termenul de depunere a dosarului la OCPI, NU garantăm termenul de avizare. Termenele de avizare sunt garantate de către OCPI.

Ce documente se vor preda beneficiarului la încheierea lucrării de cadastru?

În cazul apartamentelor:

- Încheierea de întabulare în Cartea Funciară;
- Extrasul de Carte Funciară pentru informare;
- Releveu apartament.

În cazul terenurilor:

- Încheierea de întabulare în Cartea Funciară;
- Extrasul de Carte Funciară pentru informare;
- Plan de amplasament şi delimitare a imobilului;
- Relevee (în cazul terenurilor cu construcţii sau a întabulării c-ţiilor noi, daca beneficiarul le solicita).

_________________________________________________________________________________

 

ACTELE NECESARE PENTRU CADASTRU ŞI ÎNTABULARE APARTAMENT:

1. Actele de proprietate ale imobilului:
a) în cazul achiziţionării prin instituţiile Statului Român:
- contract de vânzare - cumpărare sau contract de construire - copie legalizată;
- proces verbal de predare - primire apartament - copie legalizată;
- contract pentru plata în rate şi adeverinţa de achitare integrală (doar pentru apartamentele cumparate în rate) - copii legalizate;
- declaraţie notarială de transcriere (doar pentru actele netranscrise în registrul de transcriptiuni şi inscriptiuni) - in original.
b) în cazul dobândirii prin moştenire (succesiune):
- certificat de moştenitor, inclusiv toate actele de proprietate invocate în certificatul de moştenitor - copii legalizate;
- declaraţie notarială de transcriere (doar pentru actele netranscrise în registrul de transcripţiuni şi inscriptiuni) - în original.
c) în cazul achiziţionării de la o persoană fizică/juridică:
- contract de vânzare - cumpărare sau contract de schimb sau act de donaţie - copie legalizată;
d) în cazul dobândirii prin Judecătorie, în baza unei sentinţe civile:
- sentinţa civilă cu menţiunea definitivă şi irevocabilă - copie conformă cu originalul (duplicat) emis de Judecătorie;
- dovada achitarii sultei (dacă există) - copie legalizată.
e) în cazul apartamentelor dobândite în baza Legii 112 / 1995:
- contract de vânzare - cumpărare - copie legalizată;
- schita anexă contract - copie xerox.
2. Certificat fiscal pentru Cadastru si Întabulare eliberat de Administraţia Financiară - Direcţia Taxe şi Impozite (valabil în luna în care se depune dosarul cadastral) - în original;
3. Actele de identitate ale proprietarului / proprietarilor - copii xerox;
4. Schiţa apartamentului (dacă există) - copie xerox.

* Pentru Certificatele de moştenire şi Sentinţele civile emise după data de 16.04.2009, pe lângă cei 120 RON (taxă în regim normal), Oficiul de Cadastru percepe o taxă suplimentară de 0,15 % din valoarea apartamentului (regim normal) sau 0,75% (urgenţă).
** În cazul în care există neconcordanţă între numele înscris în actul de proprietate şi buletin, se vor face suplimentar, după caz, următoarele copii legalizate: Certificatul de căsatorie (copie legalizată), sau Sentintă Civilă de divorţ (duplicat de la judecatoria teritorială unde s-a emis sentinţa).
*** În cazul în care există neconcordanţă între denumirea străzii din acte şi cea din realitate, se va obţine Adeverinţa de la Asociaţia de Proprietari sau de la Primărie (Serviciul Urbanism), din care să reiasă schimbarea denumirii străzii.
**** Dacă în fostele registre de transcriptiuni şi inscriptiuni imobiliare a fost notată ipotecă în favoarea CEC, somaţie de platî, etc, această ipotecă, somaţie, etc, va fi înscrisă în Cartea Funciarî ca sarcină.
***** În cazul în care actele originale au fost pierdute şi au fost obţinute duplicate, se va obţine de la notariat o Declaraţie notarială din care sa rezulte că "în condiţii necunoscute au fost pierdute originalele actelor de proprietate şi au fost obţinute duplicate".

_________________________________________________________________________________

ACTELE NECESARE PENTRU CADASTRU ŞI ÎNTABULARE TEREN (FĂRĂ CONSTRUCŢIE):

1. Certificat fiscal pentru Cadastru şi Întabulare eliberat de Primarie - Direcţia Taxe şi Impozite (valabil în luna în care se depune dosarul cadastral) - în original;
2. Actele de proprietate ale terenului: titlu de proprietate, contract vânzare - cumpărare, certificat de moştenitor, inclusiv actele invocate în certificatul de moştenitor - copii legalizate;
3. Actele de identitate ale proprietarului / proprietarilor - copii xerox;
4. Extras de plan parcelar avizat de Primarie (numai în cazul terenurilor extravilane sau a celor situate în "intravilanul nou") - in original.

* Pentru Certificatele de moştenire şi Sentinţele civile emise după data de 16.04.2009, pe langa cei 120 RON (taxa în regim normal), Oficiul de Cadastru percepe o taxă suplimentară de 0,15 % din valoarea terenului (regim normal) sau 0,75% (urgenţă)

_________________________________________________________________________________

ACTELE NECESARE PENTRU CADASTRU ŞI ÎNTABULARE TEREN (CU CONSTRUCŢIE):

1. Certificat fiscal pentru Cadastru şi Întabulare eliberat de Primarie - Directia Taxe si Impozite (valabil în luna în care se depune dosarul cadastral) - în original;
2. Actele de proprietate ale terenului: titlu de proprietate, contract vânzare - cumpărare, certificat de moştenitor, inclusiv actele invocate în certificatul de moştenitor - copii legalizate;
3. Autorizaţia de construire şi proces - verbal de recepţie la terminarea lucrărilor (dacă există) - copii legalizate;
4. Autorizaţia de demolare şi proces - verbal de recepţie la terminarea lucrărilor de demolare (numai în cazul în care în actele de proprietate se regaseşte o construcţie care ulterior a fost demolată) - copii legalizate;
5. Actele de identitate ale proprietarului / proprietarilor - copii xerox.

* Pentru Certificatele de moştenire şi Sentinţele civile emise după data de 16.04.2009, pe langa cei 120 RON (taxa în regim normal), Oficiul de Cadastru percepe o taxă suplimentară de 0,15 % din valoarea terenului (regim normal) sau 0,75% (urgenţă)

__________________________________________________________________________________

ACTELE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE CONSTRUCŢIE (ÎNTABULARE CONSTRUCŢIE NOUĂ):

1. Certificat fiscal pentru Cadastru şi Întabulare eliberat de Primarie - Direcţia Taxe şi Impozite (valabil în luna în care se depune dosarul cadastral), în care să fie trecută valoarea de impozitare pentru construcţie - în original;
2. Extras de carte funciară pentru informare (recent, anul in curs) - copie xerox;
3. Documentaţia cadastrală existentă - copie xerox;
4. Autorizaţia de construire şi proces - verbal de recepţie la terminarea lucrărilor - copii legalizate;
5. Autorizaţia de demolare şi proces - verbal de recepţie la terminarea lucrărilor de demolare (numai în cazul în care în vechea documentaţie cadastrală şi în extrasul de Carte funciară se regaseşte o construcţie care ulterior a fost demolată) - copii legalizate;
6. Releveele imobilului (schiţele de interior), întocmite de arhitect, care au stat la baza Autorizaţiei de construire - copii xerox;
7. Actele de proprietate ce fac dovada proprietaţii terenului - copii xerox; Certificatul de casatorie (daca este cazul);
8. Actele de identitate ale proprietarului / proprietarilor (BI / CI / certificat de înregistrare - persoane juridice) - copii xerox;
9. Acordul bancii privind întabularea (doar dacă terenul este ipotecat) - copie legalizată;
10. Adeverinţă număr poştal (unde este cazul) - copie legalizată;
11. Dovada scoaterii terenului din circuitul agricol (unde este cazul) - copie legalizată;
12. Certificat de performanţă energetică (obligatoriu pentru procesele verbale de recepţie la terminarea lucrărilor încheiate ulterior datei de 19.07.2013, iar anterior datei de 19.07.2013 - doar dacă există) - copie legalizată.

* Pentru Adeverinţă număr poştal şi/sau Decizia de scoatere a terenului din circuitul agricol, Oficiul de Cadastru percepe o taxă suplimentară de 60 RON (regim normal) sau 300 RON (urgenţă) pentru notarea adresei poştale şi/sau schimbarea categoriei de folosinţă a terenului în Cartea Funciară.

__________________________________________________________________________________

ACTELE NECESARE PENTRU DEZMEMBRAREA SAU ALIPIREA (COMASAREA) IMOBILELOR:

 1. Extras de carte funciară pentru informare (recent, anul in curs) - copie xerox;
 2. Documentaţia cadastrală existentă - copie xerox;
 3. Actele de proprietate - copii xerox;
 4. Actele de identitate ale proprietarului / proprietarilor (BI / CI / certificat de înregistrare - persoane juridice) - copii xerox;
 5. Acordul băncii privind dezmembrarea/alipirea (doar dacă terenul este ipotecat) - copie legalizată;
 6. Certificat de urbanism în cazul alipirilor (comasărilor) - indiferent de numărul imobilelor care se alipesc, iar în cazul dezmembrărilor, doar pentru dezmembrările in mai mult de 3 loturi (inclusiv) - copie legalizată. (pentru dezmembrari in mai mult de doua loturi, OCPI solicita si PUZ)

_________________________________________________________________________________

ACTELE NECESARE PENTRU ACTUALIZARE / RECTIFICARE CADASTRU, MODIFICAREA LIMITEI DE PROPRIETATE ŞI/SAU MODIFICAREA SUPRAFEŢEI TERENULUI:

1. Extras de carte funciară pentru informare (recent, anul in curs) - copie xerox;
2. Documentaţia cadastrală existentă - copie xerox;
3. Actele de proprietate - copii xerox;
4. Actele de identitate ale proprietarului / proprietarilor (BI / CI / certificat de înregistrare - persoane juridice) - copii xerox;
5. Acordul băncii privind actualizarea/rectificarea (doar dacă terenul este ipotecat) - copie legalizată;
6. Declaraţie notarială din care să rezulte că proprietarul / proprietarii sunt de acord cu modificarea limitelor de proprietate [şi a suprafeţei imobilului (dacă este cazul)] - în original.

_________________________________________________________________________________

ACTELE NECESARE PENTRU AVIZ TEHNIC OCPI - NECESAR OBŢINERII PAC, PUG, PUZ, PUD / CERTIFICATULUI DE URBANISM / SAU NUMARULUI POŞTAL:

1.Documentaţia cadastrală existentă - copie xerox;
2. Actele de proprietate - copii xerox
3. Actele de identitate ale proprietarului / proprietarilor (BI / CI / certificat de înregistrare - persoane juridice) - copii xerox;
4. Certificat de urbanism - copie legalizată (doar în cazul avizului tehnic necesar obţinerii PUZ, PUD, PAC);
5. Extras de carte funciară pentru informare (recent, anul in curs) - copie xerox (doar în cazul avizului tehnic necesar obţinerii PAC);

6. Extras de plan parcelar actualizat eliberat de Primărie - în original (doar în cazul avizului tehnic necesar obţinerii PAC).

__________________________________________________________________________________

Cu o experienţă de peste 20 ani în realizarea de studii topografice pentru proiectarea de autostrăzi, centuri ocolitoare, drumuri şi poduri, echipa noastră vă stă la dispoziţie şi cu următoarele servicii:

 • Ridicări topografice necesare proiectelor de infrastructură (drumuri, poduri, canalizare, gaze, telefonie, etc) - oriunde în tară;
 • Planuri de situaţie în vederea obţinerii: PAC, PUD, PUZ, PUG, sau a Certificatului de Urbanism;
 • Planuri de situaţie 3D - curbe de nivel;
 • Profile longitudinale si transversale;
 • Planuri de amplasament pentru platforme industriale/reţele edilitare;
 • Monitorizarea şi actualizarea bazei de date a stării volumelor din stocuri;
 • Măsurători şi determinări pentru calcularea volumelor de excavaţie;
 • Nivelment de joasa şi înaltă precizie;
 • Urmărirea evoluţiei în timp a construcţiilor;
 • Consultanţă de specialitate;
 • Asistenţă topografică de şantier;
 • Identificări terenuri, expertize tehnice topografice extrajudiciare.

 

LISTĂ DE PREŢURI CADASTRU ŞI ÎNTABULARE, TARIFE CADASTRU, PREŢ CADASTRU ŞI ÎNTABULARE APARTAMENT, PREŢ CADASTRU ŞI ÎNTABULARE TEREN, PREŢ CADASTRU ŞI ÎNTABULARE CASE, PREŢ CADASTRU ŞI ÎNTABULARE DROBETA TURNU - SEVERIN, PRET CADASTRU SI ÎNTABULARE JUDEŢUL MEHEDINŢI:

Nr.

TIPUL LUCRĂRII

ONORARIU

TAXE O.C.P.I.

Termen avizare

Crt.

(TVA inclus)

(Regim normal)

(zile lucrătoare)

 

1

Cadastru şi întabulare apartament

garsoniera

350 RON

120 RON
(în funcţie de acte)

15 zile

2 camere

400 RON

3 camere

450 RON

4 camere

500 RON

Legea 112

între 450-1300 RON

2

Cadastru şi întabulare 
teren intravilan

fără construcţie

900 RON

120 RON

15 zile

cu construcţie

1000 RON

3

Cadastru şi întabulare teren extravilan

800 RON

4

Întabulare construcţie nouă 
(Înscriere construcţie nouă in Cartea Funciară)

de la 1000 RON

între 60 RON - 180 RON + 0.05% din valoarea de impozitare a construcţiei

15 zile

5

Dezmembrare teren
(în funcţie de numărul de loturi)

între 250 - 450 RON/lot

60 RON pt. fiecare lot care rezultă din dezmembrare

7 zile

6

Alipire

(Comasare) terenuri

1000 RON

60 RON

7 zile

7

Trasare

 (înţăruşare teren) 
sau Trasare axe c-tii

50 RON/pct.

minim

400 RON

-

2 zile

8

Plan de situaţie
(în funcţie de locaţie, suprafaţa, gradul de detaliere)

de la 800 RON

-

1 zi

9

Aviz tehnic OCPI necesar obţinerii 
PAC / Certificatului de Urbanism
sau obţinerii numărului poştal

1500 RON

250 RON

15 zile

10

Actualizare / Rectificare cadastru
Modificarea limitei de proprietate
Modificarea suprafeţei imobilului

1000 RON

între 60 RON - 180 RON

15 zile

11

Obţinere Extras de Carte Funciară pentru Informare

130 RON

25 RON

3 zile

12

Obţinere duplicat cadastru pierdut

125 RON

25 RON

1 zi

13

Relevee

2,5 RON/mp

-

în functie de mp

Cheltuielile pentru deplasarea in afara localitatii vor fi suportate in functie de distanta:

Distanta (Km)               Pret (RON)

        10                             0

        50                            100

       120                            200

       250                            400

Ultima actualizare cadastru: ianuarie 2020
Preţurile sunt exprimate în RON şi conţin TVA. Preţul total al lucrării este format din: Cheltuieli deplasare + Onorariu + Taxe O.C.P.I.
Percepem avans: jumatate din cheltuieli deplasare + onorariu + taxa OCPI la demararea lucrărilor (atunci când se fac masurătorile), restul la predarea dosarului cadastral spre avizare la OCPI.
Dacă se doreşte depunerea lucrarii de cadastru în regim de urgenţă, onorariul se majorează cu 50%, termenul de avizare se reduce de 3 ori, iar taxele percepute de OCPI sunt de 5 ori mai mari decât în regim normal.
Garantăm termenul de executie şi termenul de depunere a dosarului, nu termenul de avizare. Termenele de avizare sunt garantate de către Oficiul de Cadastru.
Ziua depunerii documentaţiei la Oficiul de Cadastru nu intră în calculul termenului de avizare.
Aparatele folosite la măsurători : staţii totale South NTS 355, sisteme GPS South S82T.
Lucrările sunt executate conform normativelor în vigoare emise de catre Agentia Natională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, de către persoane autorizate de Agentia Natională de Cadastru si Publicitate Imobiliară.

Dacă aveţi planul cadastral (desenul plus coordonatele) unui teren, dar nu cunoaşteţi pozitia acestuia pe hartă, o puteţi afla accesând următoarea adresă :

http://www.asecib.ase.ro/goocad.html

Dacă doriti să consultaţi registrul imobilelor care au primit număr cadastral, aşa cum apar ele în evidenţele ANCPI, puteţi accesa următoarea adresă:

http://geoportal.ancpi.ro/geoportal/imobile/Harta.html

Dacă doriţi să urmăriţi starea, evoluţia şi termenul de soluţionare al dosarului cadastral, puteţi accesa următoarea adresă:

http://www.ancpi.ro/pages/rgi.php?lang=ro

 

Servicii

 • cadastru apartament
 • cadastru terenuri cu/ fara constructii
 • intabulare constructii
 • dezmembrari
 • alipiri
 • documentatii pentru scoaterea din circuitul agricol teren intravilan/ extravilan
 • trasari pentru marcarea limitelor proprietatii
 • servicii topo: – asistenta executie (santiere)
 • trasari si verificari la lucrarile de investitii
 • pozitionare echipamente
 • amplasament, centrari, verticalizari, alinieri
 • masuratori gps
 • retele de sprijin pentru ridicari topografice
 • calcul volume

Galerie foto